Política de privacidade

 1. INFORMACIÓN AO USUARIO

ANIMACIÓN E EVENTOS, S.L., como Responsable do Tratamento, infórmalle que, segundo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril, ( RGPD) e na  L.Ou. 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais ( LOPDGDD), trataremos o seu datos tal e como reflectimos na presente Política de Privacidade.

Nesta Política de Privacidade describimos como recollemos os seus datos persoais e por que os recollemos, que facemos con eles, con quen os comparto, como os protexemos e as súas opcións en canto ao tratamento dos seus datos persoais.

Esta Política aplícase ao tratamento dos seus datos persoais recollidos pola empresa para a prestación dos seus servizos. Se acepta as medidas desta Política, acepta que tratemos os seus datos persoais como se define nesta Política.

 1. CONTACTO

Denominación social: ANIMACIÓN Y EVENTOS, S.L.

Nome comercial: ANIMATIUM

CIF: B15902448

Domicilio: CARRETERA DE BENS, A MOURA, NAVE 38-B, A Coruña, 15010

e-mail: acoruna@animatium.com

 

 1. PRINCIPIOS CHAVE

Sempre estivemos comprometidos con prestar os nosos servizos co máis alto grao de calidade, o que inclúe tratar os seus datos con seguridade e transparencia. Os nosos principios son:

 • Legalidade: Só recompilaremos os seus Datos persoais para fins específicos, explícitos e lexítimos.
 • Minimización de datos: Limitamos a recollida de datos de carácter persoal ao que é estritamente relevante e necesario para os fins para os que se recompilaron.
 • Limitación da Finalidade: Só recolleremos os seus datos persoais para os fins declarados e só segundo os seus desexos.
 • Precisión: Manteremos os seus datos persoais exactos e actualizados.
 • Seguridade dos Datos: Aplicamos as medidas técnicas e organizativas adecuadas e proporcionais aos riscos para garantir que os seus datos non sufran danos, tales como divulgación ou acceso non autorizado, a destrución accidental ou ilícita ou a súa perda accidental ou alteración e calquera outra forma de tratamento ilícito.
 • Acceso e Rectificación: Dispoñemos de medios para que acceda ou rectifique os seus datos cando o considere oportuno.
 • Conservación: Conservamos os seus datos persoais de maneira legal e apropiada e só mentres é necesario para os fins para os que se recompilaron.
 • As transferencias internacionais: cando se dea o caso de que os seus datos vaian ser transferidos fóra da UE/ EEE protexeranse adecuadamente.
 • Terceiros: O acceso e transferencia de datos persoais a terceiros levan a cabo de acordo coas leis e regulamentos aplicables e coas garantías contractuais adecuadas.
 • Marketing Directo e cookies: Cumprimos coa lexislación aplicable en materia de publicidade e cookies.
 1. RECOLLIDA E TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Os tipos de datos que se poden solicitar e tratar son:

 • Datos de carácter identificativo, tanto do menor como dos seus titores ou responsables legais.

Tamén recollemos de forma automática datos sobre a súa visita ao noso sitio web segundo se describe na política de cookies.

Sempre que solicitemos os seus Datos persoais, informarémoslle con claridade de que datos persoais recollemos e con que fin. En xeral, recollemos e tratamos os seus datos persoais co propósito de:

 • Proporcionar información do servizo que se vai a prestar, información relevante ao acceso e á comprobación da veracidade dos datos proporcionados.
 • Envío de comunicacións e recordatorios para a prestación do servizo.
 1. LEXITIMIDADE

De acordo coa normativa de protección de datos aplicable, os seus datos persoais poderán tratarse sempre que:

 • Teña cuberto o formulario de reserva para calquera das dúas modalidades do servizo prestado, que se entende como aceptación das condicións do mesmo.
 • Deunos o seu consentimento para os efectos do tratamento. Por suposto poderá retirar o seu consentimento en calquera momento.
 • Por requirimento legal.
 • Por existir un interese lexítimo que non se vexa menoscabado polos seus dereitos de privacidade, por exemplo o envío de información comercial ben por subscrición á nosa newsletter ou pola súa condición de cliente ou usuario dun servizo prestado por nós.
 • Por ser necesarios para a prestación dalgún dos nosos servizos

 

 1. COMUNICACIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos poden ser comunicados a empresas relacionadas con ANIMACIÓN E EVENTOS, S.L. para a prestación dos diversos servizos en calidade de Encargados do Tratamento. A empresa non realizará ningunha cesión, salvo por obrigación legal.

 1. OS SEUS DEREITOS

En relación coa recollida e tratamento dos seus datos persoais, pode poñerse en contacto connosco en calquera momento para:

 • Acceder aos seus datos persoais e a calquera outra información indicada no Artigo 15.1 do
 • Rectificar os seus datos persoais que sexan inexactos ou estean incompletos de acordo co Artigo 16 do
 • Suprimir os seus datos persoais de acordo co Artigo 17 do
 • Limitar o tratamento dos seus datos persoais de acordo co Artigo 18 do
 • Solicitar a portabilidade dos seus datos de acordo co Artigo 20 do 
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais de acordo co artigo 21 do

Se outorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Pode exercer estes dereitos enviando comunicación, motivada e acreditada, a acoruna@animatium.com

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Autoridade de control competente (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

 1. INFORMACIÓN LEGAL

Os requisitos desta Política complementan, e non substitúen, calquera outro requisito existente baixo a lei de protección de datos aplicable, que será a que prevaleza, en calquera caso.

Esta Política está suxeita a revisións periódicas e a empresa pode modificala en calquera momento. Cando isto ocorra, avisarémoslle de calquera cambio e pedirémoslle que volva ler a versión máis recente da nosa Política e que confirme a súa aceptación.

 

Última actualización: Decembro 2020.